LanguagesVietnamese Imprimer cette page

Vietnamese

Phòng nghiên cứu về giảng dạy ngôn ngữ chuyên ngành Phòng nghiên cứu LARDIL bao gồm hơn 40 nghiên cứu viên làm việc với mục tiêu miêu tả, phân tích để hiểu hơn về quá trình lĩnh hội và học ngôn ngữ, nhằm cải thiện việc học tập và giảng dạy ngoại ngữ. Hai lĩnh vực nghiên cứu chính của LAIRDIL bao gồm: (1) dạy và học ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hoá tri thức, và (2) sự hình thành diễn ngôn chuyên ngành trong môi trường học thuật và chuyên nghiệp. Lĩnh vực nghiên cứu thứ nhất nhằm giải quyết mối quan hệ giữa ngôn ngữ, tri thức và phương pháp luận. Lĩnh vực nghiên cứu thứ hai nhằm miêu tả các diễn ngôn chuyên ngành cũng như các cách diễn đạt chuyên ngành trong môi trường học thuật và chuyên nghiệp. Nhóm nghiên cứu viên tham gia biên soạn tập san có thẩm định của đồng nghiệp “Foreign Language Learning and Teaching Research” (FLLTR), cũng như các dự án quốc gia và quốc tế như là Actilablang, Check Your Smile, DILAMI (Dispositif Langues Accueil Migrants) OULis (Observatoire de l'Usage des Langues en Entreprise), SWANS (Synchronised Web Authoring Notation System).

LAIRDIL là thành viên hội đồng ACTISHS (các hoạt động về xã hội và nhân văn), một trong 5 hội đồng của Đại học Toulouse 3 - Paul Sabatier. Việc tham gia vào hội đồng ACTISHS và hợp tác với các phòng nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn khác của LAIRDIL đã mang lại giá trị mới cho trường. Cùng với trường đào tạo tiến sỹ Allpha (nghệ thuật, chữ viết, ngôn ngữ, triết học, giao tiếp), chúng tôi chào đón nghiên cứu sinh từ Pháp và các nơi trên thế giới. LAIRDIL không chấp nhận sự phân biệt giới tính, phân biệt đối với người khuyết tật, nguồn gốc, ngôn ngữ, các tầng lớp xã hội, cũng như sự phân biệt tôn giáo.

Liên hệ với chúng tôi qua email: contact@lairdil.fr

 
Agenda

Congrès ONELA
Outils et Nouvelles Explorations de la Linguistique Appliquée à Toulouse (Lairdil)

Appels pour EDL
"L’Erreur.": et "L’incertitude",